ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
5 พฤษภาคม 2022 9:00-12:00

อบรมเจ้าหน้าที่

6 พฤษภาคม 2022 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

7 พฤษภาคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

8 พฤษภาคม 2022 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 6