ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
11 พฤษภาคม 2022 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

12 พฤษภาคม 2022 13:00-16:00

ประชุมผู้จัดการทีม

13 พฤษภาคม 2022 8:30-9:30

ทีมผสม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมผสม รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมผสม รอบที่ 5

15:30-16:30

ทีมผสม รอบที่ 6

14 พฤษภาคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง