ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
16 กันยายน 2022 13:00-14:00

ประชุมผ่านโปรแกรม zoom

17 กันยายน 2022 8:30-10:00

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

10:10-11:40

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

13:00-14:30

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

14:40-16:10

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

16:20-17:50

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

8:30-9:20

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

9:30-10:20

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

10:30-11:20

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

13:00-13:50

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

14:00-14:50

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

15:00-15:50

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 6

16:00-16:50

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 7

18 กันยายน 2022 8:30-10:00

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 1

10:10-11:40

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 1

14:40-16:10

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:30

ทีมประชาชน Consolation 1

9:45-10:45

ทีมประชาชน Consolation 2

11:00-12:00

ทีมประชาชน Consolation 3

13:30-14:30

ทีมประชาชน Consolation 4

14:45-15:45

ทีมประชาชน Consolation 5

8:30-10:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 1

10:10-11:40

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 1

14:40-16:10

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 1

9:45-10:45

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 2

11:00-12:00

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 3

13:30-14:30

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 4

14:45-15:45

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 5