ทีมทั่วไป รอบที่ 2

โต๊ะ A1
HOME TEAM
BBC
VISIT TEAM
Magic Eyes
OPEN ROOM
วัชรพล เจียมจิตตน
นายปริชญ์ พงศ์มรกต
นายวิรัตน์ ชินมนัส
ประพงษ์ ไม้เจริญ
CLOSED ROOM
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
นายสมชัย ใบสมุทร
โต๊ะ A2
HOME TEAM
Dr.Dan 1
VISIT TEAM
Dr.Dan 3
OPEN ROOM
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์
ภัทริน หล่อตระกูลงาม
เสาวลักษณ์ คงแก้ว
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
CLOSED ROOM
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
หทัยรัตน์ วิเศษนอก
ภัทร จิตสว่าง
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
โต๊ะ A3
HOME TEAM
TEERATAHT
VISIT TEAM
NL2
OPEN ROOM
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
Jay Yimyong
Douwe Bosma
วรรณา อมรเมศวรินทร์
CLOSED ROOM
Jan Hermans
ปราโมทย์ เกศิสำอาง
ธีรธัช โปษยานนท์
Chris de Groot
โต๊ะ B4
HOME TEAM
Kiminoto
VISIT TEAM
Teddy Bear
OPEN ROOM
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
จตุรงค์ ศศิบุตร
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
กัมพล นิธิภิญโญเลิศ
CLOSED ROOM
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
พีรชา สุริยา
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
ธฤตชลธร ชดช้อย
โต๊ะ B5
HOME TEAM
Dr.Dan 2
VISIT TEAM
NL1
OPEN ROOM
นายปิยะ ทองธรรมชาติ
Derek Tymes
Gerard Hardy
ติณห์ เกียรติธีรชัย
CLOSED ROOM
Mathieu Corporaal
ศุภโชค สอนยินดี
เดชาพล นิลฉาย
Marc Pulles
โต๊ะ B6
HOME TEAM
Vampire
VISIT TEAM
Vithaya
OPEN ROOM
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กนกพร เจนบรรจง
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
CLOSED ROOM
ภัทรนฤน กิจการ
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
วิทยา วิริยะมนต์ชัย