ทีมทั่วไป รอบที่ 4

โต๊ะ A1
HOME TEAM
NL2
VISIT TEAM
Magic Eyes
OPEN ROOM
Douwe Bosma
นางสาวพบสุข กมลเวชช
นายพบสิทธิ์ กมลเวชช
Jay Yimyong
CLOSED ROOM
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
Chris de Groot
Jan Hermans
นายสมชัย ใบสมุทร
โต๊ะ A2
HOME TEAM
Dr.Dan 3
VISIT TEAM
TEERATAHT
OPEN ROOM
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
วรรณา อมรเมศวรินทร์
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
CLOSED ROOM
อภิสัย มากไมตรี
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
สงวน ลิ่มเจริญชาติ
โต๊ะ A3
HOME TEAM
BBC
VISIT TEAM
Dr.Dan 1
OPEN ROOM
วัชรพล เจียมจิตตน
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
ประพงษ์ ไม้เจริญ
CLOSED ROOM
ภัทร จิตสว่าง
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
โต๊ะ B4
HOME TEAM
Vithaya
VISIT TEAM
Teddy Bear
OPEN ROOM
ภัทรนฤน กิจการ
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
CLOSED ROOM
จตุรงค์ ศศิบุตร
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กนกพร เจนบรรจง
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
โต๊ะ B5
HOME TEAM
NL1
VISIT TEAM
Vampire
OPEN ROOM
Mathieu Corporaal
ปวัตร ชุติมาชูทิศ
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
Marc Pulles
CLOSED ROOM
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
Derek Tymes
Gerard Hardy
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
โต๊ะ B6
HOME TEAM
Kiminoto
VISIT TEAM
Dr.Dan 2
OPEN ROOM
พีรชา สุริยา
ชยานนท์ จุลณะเวช
เดชาพล นิลฉาย
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
CLOSED ROOM
นายปิยะ ทองธรรมชาติ
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
กัมพล นิธิภิญโญเลิศ
ติณห์ เกียรติธีรชัย