ทีมทั่วไป Consolation รอบที่ 2

โต๊ะ 1
HOME TEAM
NL1
VISIT TEAM
Dr.Dan 1
OPEN ROOM
Mathieu Corporaal
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
พลอยไพลิน อุทัย
Marc Pulles
CLOSED ROOM
ภัทร จิตสว่าง
Derek Tymes
Gerard Hardy
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Kiminoto
VISIT TEAM
NL2
OPEN ROOM
พีรชา สุริยา
Jay Yimyong
Douwe Bosma
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
CLOSED ROOM
Jan Hermans
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
Chris de Groot
โต๊ะ 3
HOME TEAM
Vampire
VISIT TEAM
Magic Eyes
OPEN ROOM
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
นางสาวพบสุข กมลเวชช
นายพบสิทธิ์ กมลเวชช
ปวัตร ชุติมาชูทิศ
CLOSED ROOM
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
นายสมชัย ใบสมุทร