ทีมทั่วไป Consolation รอบที่ 3

โต๊ะ 1
HOME TEAM
Kiminoto
VISIT TEAM
Vampire
OPEN ROOM
พีรชา สุริยา
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
CLOSED ROOM
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
ปวัตร ชุติมาชูทิศ
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Magic Eyes
VISIT TEAM
NL1
OPEN ROOM
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
Marc Pulles
Mathieu Corporaal
นายสมชัย ใบสมุทร
CLOSED ROOM
Gerard Hardy
นายวิรัตน์ ชินมนัส
นายปริชญ์ พงศ์มรกต
Derek Tymes
โต๊ะ 3
HOME TEAM
Dr.Dan 1
VISIT TEAM
NL2
OPEN ROOM
ภัทร จิตสว่าง
Jay Yimyong
Douwe Bosma
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
CLOSED ROOM
Jan Hermans
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
พลอยไพลิน อุทัย
Chris de Groot