ทีมทั่วไป Consolation รอบที่ 4

โต๊ะ 1
HOME TEAM
Magic Eyes
VISIT TEAM
Dr.Dan 1
OPEN ROOM
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
พลอยไพลิน อุทัย
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
นายสมชัย ใบสมุทร
CLOSED ROOM
ภัทร จิตสว่าง
นายวิรัตน์ ชินมนัส
นายปริชญ์ พงศ์มรกต
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์
โต๊ะ 2
HOME TEAM
NL2
VISIT TEAM
Vampire
OPEN ROOM
Douwe Bosma
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
Jay Yimyong
CLOSED ROOM
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
Chris de Groot
Jan Hermans
ปวัตร ชุติมาชูทิศ
โต๊ะ 3
HOME TEAM
NL1
VISIT TEAM
Kiminoto
OPEN ROOM
Mathieu Corporaal
พีรชา สุริยา
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
Marc Pulles
CLOSED ROOM
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
Derek Tymes
Gerard Hardy
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร