ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
HOME TEAM
Vithaya
VISIT TEAM
BBC
OPEN ROOM
ภัทรนฤน กิจการ
กฤษดา พรมจักร์
วัชรพล เจียมจิตตน
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
CLOSED ROOM
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
กนกพร เจนบรรจง
อัษฎางค์ เรียมศรี
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Dr.Dan 3
VISIT TEAM
Teddy Bear
OPEN ROOM
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
CLOSED ROOM
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
ธฤตชลธร ชดช้อย