ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
HOME TEAM
BBC
VISIT TEAM
Vithaya
OPEN ROOM
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
ภัทรนฤน กิจการ
อัษฎางค์ เรียมศรี
CLOSED ROOM
กนกพร เจนบรรจง
กฤษดา พรมจักร์
วัชรพล เจียมจิตตน
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Teddy Bear
VISIT TEAM
Dr.Dan 3
OPEN ROOM
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
CLOSED ROOM
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
จตุรงค์ ศศิบุตร
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์