ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1

โต๊ะ A1
HOME TEAM
NU Bridge Club
VISIT TEAM
KKU Girls
OPEN ROOM
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
พรรณอร กงพะลี
ปภาวรินทร์ โสดก
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
CLOSED ROOM
ปิติวรรณ บุราณรมย์
พิจิตรา ดีเรือง
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
ลลิดา เจริญเขตร์
โต๊ะ A2
HOME TEAM
KKU Boys
VISIT TEAM
CU+1
OPEN ROOM
ดาร์เรน รีฟส์
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
ภูวดล วิชิตพันธุ์
ชอน มิทเชล
CLOSED ROOM
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
จักรกฤต เทาดี
อนันธวัฒน์ กลิ่นอุบล
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
โต๊ะ A3
HOME TEAM
SWAT
VISIT TEAM
Tuk Jum สั่งมา
OPEN ROOM
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
จุลภา ปานหวาน
สรารุต พรานนท์สถิตย์
CLOSED ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
วนิดา เกตุสกุล
ธนพร ริมหนองอ่าง
พิชญา เอี่ยมทราย
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
กฤษกร เซี่ยงหลิว
กวิสรา พลหาญ
ณัฐพล ทิวงศ์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
CLOSED ROOM
กฤษฎา มลสิน
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
พริษฐ์ พรหมจันทร์
จันทิมา ศรีเจริญ
โต๊ะ B5
HOME TEAM
KMUTNB
VISIT TEAM
Kasetsart University 1
OPEN ROOM
พัฒนชัย สุริยะ
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
สุธิตา อินทร์ศรีลา
มณีมณฑ์ สมปอง
CLOSED ROOM
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
โต๊ะ B6
HOME TEAM
RY youth
VISIT TEAM
Kasetsart University 2
OPEN ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
สุพิชญา แสงแก้ว
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
CLOSED ROOM
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
สุภัสราพร นันทโชว์
โต๊ะ B7
HOME TEAM
DSS
VISIT TEAM
SIT OUT
OPEN ROOM
CLOSED ROOM