ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

โต๊ะ A1
HOME TEAM
NU Bridge Club
VISIT TEAM
KKU Boys
OPEN ROOM
พิจิตรา ดีเรือง
จักรกฤต เทาดี
อนันธวัฒน์ กลิ่นอุบล
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
CLOSED ROOM
ดาร์เรน รีฟส์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
นที สิงห์งาม
โต๊ะ A2
HOME TEAM
SWAT
VISIT TEAM
CU+1
OPEN ROOM
ธนพร ริมหนองอ่าง
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
ภูวดล วิชิตพันธุ์
วนิดา เกตุสกุล
CLOSED ROOM
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
สรารุต พรานนท์สถิตย์
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
โต๊ะ A3
HOME TEAM
Tuk Jum สั่งมา
VISIT TEAM
KKU Girls
OPEN ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
นรีรินทร์ โสระสิงห์
ปภาวรินทร์ โสดก
พิชญา เอี่ยมทราย
CLOSED ROOM
ลลิดา เจริญเขตร์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
จุลภา ปานหวาน
พรรณอร กงพะลี
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
สุพิชญา แสงแก้ว
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
CLOSED ROOM
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
สุธิตา อินทร์ศรีลา
สุภัสราพร นันทโชว์
โต๊ะ B5
HOME TEAM
KMUTNB
VISIT TEAM
RY youth
OPEN ROOM
พัฒนชัย สุริยะ
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
มณีมณฑ์ สมปอง
CLOSED ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
โต๊ะ B6
HOME TEAM
DSS
VISIT TEAM
MDMLX
OPEN ROOM
กนต์ธร ถนอมกลิ่น
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
กฤษกร เซี่ยงหลิว
นพดล อุระโสภณ
CLOSED ROOM
พริษฐ์ พรหมจันทร์
วรินยุพา ภาระพงษ์
สิงหา เนียมสำเภา
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
โต๊ะ B7
OPEN ROOM
CLOSED ROOM