ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

โต๊ะ A1
HOME TEAM
CU+1
VISIT TEAM
Tuk Jum สั่งมา
OPEN ROOM
ภูวดล วิชิตพันธุ์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
จุลภา ปานหวาน
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
CLOSED ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
พิชญา เอี่ยมทราย
โต๊ะ A2
HOME TEAM
KKU Boys
VISIT TEAM
KKU Girls
OPEN ROOM
จักรกฤต เทาดี
ปิติวรรณ บุราณรมย์
พรรณอร กงพะลี
นที สิงห์งาม
CLOSED ROOM
นรีรินทร์ โสระสิงห์
อิทธิพล เบ้าลา
ชอน มิทเชล
เกศินี ชนยุทธ
โต๊ะ A3
HOME TEAM
SWAT
VISIT TEAM
NU Bridge Club
OPEN ROOM
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
สรารุต พรานนท์สถิตย์
CLOSED ROOM
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
วนิดา เกตุสกุล
ธนพร ริมหนองอ่าง
พิจิตรา ดีเรือง
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
กฤษฎา มลสิน
จันทิมา ศรีเจริญ
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
CLOSED ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
กวิสรา พลหาญ
โต๊ะ B5
HOME TEAM
Kasetsart University 1
VISIT TEAM
DSS
OPEN ROOM
กรพินธุ์ อินทร์แนม
นพดล อุระโสภณ
กนต์ธร ถนอมกลิ่น
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
CLOSED ROOM
สิงหา เนียมสำเภา
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
สุธิตา อินทร์ศรีลา
วรินยุพา ภาระพงษ์
โต๊ะ B6
HOME TEAM
Kasetsart University 2
VISIT TEAM
KMUTNB
OPEN ROOM
สุพิชญา แสงแก้ว
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
CLOSED ROOM
พัฒนชัย สุริยะ
สุภัสราพร นันทโชว์
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
มณีมณฑ์ สมปอง
โต๊ะ B7
HOME TEAM
MDMLX
VISIT TEAM
SIT OUT
OPEN ROOM
CLOSED ROOM