ทีมทั่วไป 12 ทีม

1

NL2

Douwe Bosma

Jay Yimyong

Jan Hermans

Chris de Groot

1

Vithaya

วิทยา วิริยะมนต์ชัย

ภัทรนฤน กิจการ

กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์

กนกพร เจนบรรจง

สิงห์สรร พรหมโยธี

2

BBC

อัษฎางค์ เรียมศรี

กฤษดา พรมจักร์

กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ

ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์

ประพงษ์ ไม้เจริญ

วัชรพล เจียมจิตตน

2

Kiminoto

พีรชา สุริยา

จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์

มัณฑณี ใหญ่สว่าง

สุพจน์ ใหญ่สว่าง

สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร

กัมพล นิธิภิญโญเลิศ

3

NL1

Mathieu Corporaal

Marc Pulles

Derek Tymes

Gerard Hardy

3

Dr.Dan 3

นิจจารีย์ สัตยารักษ์

ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข

ภัทริน หล่อตระกูลงาม

พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์

จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์

เสาวลักษณ์ คงแก้ว

4

TEERATAHT

ธีรธัช โปษยานนท์

ปราโมทย์ เกศิสำอาง

พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร

วรรณา อมรเมศวรินทร์

อภิสัย มากไมตรี

สงวน ลิ่มเจริญชาติ

4

Vampire

ทรงพล สิริรวมทรัพย์

วฤทธิ์ อาทิตย์กุล

พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์

ปวัตร ชุติมาชูทิศ

จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย

ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่

5

Magic Eyes

คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช

นายสมชัย ใบสมุทร

นายวิรัตน์ ชินมนัส

นายปริชญ์ พงศ์มรกต

นายพบสิทธิ์ กมลเวชช

นางสาวพบสุข กมลเวชช

5

Teddy Bear

ธฤตชลธร ชดช้อย

ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล

ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา

จตุรงค์ ศศิบุตร

อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค

ชัยรัตน์ ตันชัชวาล

6

Dr.Dan 1

ภัทร จิตสว่าง

หทัยรัตน์ วิเศษนอก

นิภาภัทร ปาลพันธุ์

พลอยไพลิน อุทัย

สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์

สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์

6

Dr.Dan 2

ติณห์ เกียรติธีรชัย

เสกสรร สิงห์เจริญกิจ

ชยานนท์ จุลณะเวช

นายปิยะ ทองธรรมชาติ

ศุภโชค สอนยินดี

เดชาพล นิลฉาย