ทีมทั่วไป
รอบที่ 1
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
NL2
Dr.Dan 1
Open
Douwe Bosma
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์
N
W     E
S
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
Jay Yimyong
Closed
ภัทร จิตสว่าง
Chris de Groot
N
W     E
S
Jan Hermans
หทัยรัตน์ วิเศษนอก
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
E 4S =
420
W 4H -1
50 10
2
S 3NT -4
400
E 3S -1
50 10
3
W 4S =
620
W 4S +2
680 2
4
N 3NT -4
400
S 2H =
110 11
5
N 3NT +1
630
N 6Cx -1
200 13
6
E 5Dx -1
200
E 2D +2
130 8
7
N 1NT +1
120
N 3NT =
600 10
8
S 2S =
110
N 1NT +1
120
9
E 3NT +2
660
E 3NT +1
630 1
10
N 2D -3
300
N 3S +1
170 10
11
S 3NT +4
520
S 6NT +1
1020 11
12
W 2H =
110
N 2NT -3
300 5
13
N 3D -3
300
N 2D -2
200 3
14
E 3D -1
50
S 3S =
140 3
15
N 3D -1
100
N 3NT -2
200 3
16
S 6S +1
1010
S 6S +1
1010
Adjust
IMPs 31 69