ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
NL2
Dr.Dan 1
Open Room
Douwe Bosma
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์ สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
Jay Yimyong
Closed Room
ภัทร จิตสว่าง
Chris de Groot Jan Hermans
หทัยรัตน์ วิเศษนอก
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 4S = 420 W 4H -1 50 10
2 S 3NT -4 400 E 3S -1 50 10
3 W 4S = 620 W 4S +2 680 2
4 N 3NT -4 400 S 2H = 110 11
5 N 3NT +1 630 N 6Cx -1 200 13
6 E 5Dx -1 200 E 2D +2 130 8
7 N 1NT +1 120 N 3NT = 600 10
8 S 2S = 110 N 1NT +1 120
9 E 3NT +2 660 E 3NT +1 630 1
10 N 2D -3 300 N 3S +1 170 10
11 S 3NT +4 520 S 6NT +1 1020 11
12 W 2H = 110 N 2NT -3 300 5
13 N 3D -3 300 N 2D -2 200 3
14 E 3D -1 50 S 3S = 140 3
15 N 3D -1 100 N 3NT -2 200 3
16 S 6S +1 1010 S 6S +1 1010
IMPs 31 69