ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
BBC
Magic Eyes
Open Room
วัชรพล เจียมจิตตน
นายปริชญ์ พงศ์มรกต นายวิรัตน์ ชินมนัส
ประพงษ์ ไม้เจริญ
Closed Room
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
นายสมชัย ใบสมุทร
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 N 3NT = 400 S 6D -1 50 10
12 S 3NT = 600 E 2S -2 100 11
13 E 4S +2 680 E 6S = 1430 13
14 E 3NT = 400 E 3NT +1 430 1
15 N 3NT -1 100 N 2NT = 120 6
16 W 2NT = 120 S 2S +1 140 6
17 W 3NT +2 460 W 5C = 400 2
18 E 3NT = 400 E 4H = 420 1
19 N 2H +1 140 N 2H +1 140
20 S 2H -2 200 S 2H = 110 7
IMPs 36 21