ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
Vampire
Vithaya
Open Room
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ กนกพร เจนบรรจง
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
Closed Room
ภัทรนฤน กิจการ
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่ จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 S 3NT = 400 N 4H -1 50 10
12 N 4H -1 100 N 4H = 620 12
13 E 4S +2 680 E 4S +1 650 1
14 W 3NT = 400 E 3NT = 400
15 S 3NT -2 200 S 3NT +1 630 13
16 E 2D +1 110 W 2D = 90 1
17 W 7Cx -2 300 W 6NTx -1 100 5
18 E 4H = 420 E 4H = 420
19 N 3H = 140 N 2H +1 140
20 E 3D +1 130 S 2H -1 100 1
IMPs 15 28