ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
BBC
Dr.Dan 1
Open Room
วัชรพล เจียมจิตตน
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์ สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
ประพงษ์ ไม้เจริญ
Closed Room
ภัทร จิตสว่าง
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์ กิรวัฒน์ ลิ้มสินโสภณ
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4H = 420 W 6D = 920 11
12 S 2S -2 200 S 2S -3 300 3
13 N 2D = 90 N 3NT = 600 11
14 E 3D +4 190 N 4S -2 100 3
15 E 3NT -3 150 E 3NT -2 100 2
16 S 3NT +3 490 N 3NT -1 50 11
17 E 4S -1 50 W 3NT +2 460 11
18 W 3NT -3 150 E 3NT -1 50 3
19 N 6S -2 100 N 4S -2 100
20 W 2S +1 140 E 4Sx = 790 12
IMPs 53 14