ทีมทั่วไป
รอบที่ 4
โต๊ะ 4
Home Team
Visiting Team
Vithaya
Teddy Bear
Open
ภัทรนฤน กิจการ
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
N
W     E
S
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Closed
จตุรงค์ ศศิบุตร
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
N
W     E
S
กนกพร เจนบรรจง
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
E 3NT -2
100
S 3Sx -1
100 5
12
W 3H =
140
S 2Sx =
670 13
13
N 3NT =
600
S 1NT +2
150 10
14
S 4S -1
50
N 4S -2
100 2
15
W 2S =
110
E 3NT -3
150 6
16
N 4H =
420
N 4H =
420
17
E 3D +1
130
E 6S -3
150 7
18
W 3NT -2
100
E 2H =
110 5
19
N 4S -1
50
N 6Sx -2
300 6
20
N 4Dx -1
200
N 3Dx =
670 13
Adjust
IMPs 28 39