ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
Vithaya
Teddy Bear
Open Room
ภัทรนฤน กิจการ
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Closed Room
จตุรงค์ ศศิบุตร
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ กนกพร เจนบรรจง
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 E 3NT -2 100 S 3Sx -1 100 5
12 W 3H = 140 S 2Sx = 670 13
13 N 3NT = 600 S 1NT +2 150 10
14 S 4S -1 50 N 4S -2 100 2
15 W 2S = 110 E 3NT -3 150 6
16 N 4H = 420 N 4H = 420
17 E 3D +1 130 E 6S -3 150 7
18 W 3NT -2 100 E 2H = 110 5
19 N 4S -1 50 N 6Sx -2 300 6
20 N 4Dx -1 200 N 3Dx = 670 13
IMPs 28 39