ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Home
Visit
BBC
Vithaya
Open Room
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
วิทยา วิริยะมนต์ชัย ภัทรนฤน กิจการ
อัษฎางค์ เรียมศรี
Closed Room
กนกพร เจนบรรจง
กฤษดา พรมจักร์ วัชรพล เจียมจิตตน
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4S -1 50 E 3H -1 50
12 S 2S = 110 W 2H -1 50 2
13 S 3H = 140 S 2H = 110 1
14 E 5D -2 100 W 5S -2 100
15 E 4S -1 50 W 3NT = 400 10
16 E 3S = 140 E 1NT = 90 2
17 E 3NT = 400 W 3NT = 400
18 N 2H +1 140 N 3NT -2 200 8
19 N PASS N PASS
20 S 4H +2 680 S 4H +2 680
IMPs 21 2