ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2
Home
Visit
Teddy Bear
Dr.Dan 3
Open Room
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นิจจารีย์ สัตยารักษ์ ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
Closed Room
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา จตุรงค์ ศศิบุตร
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4Sx -1 100 W 4S -1 50 2
12 S 1S +1 110 W 2H -1 50 2
13 S 3H = 140 S 3H = 140
14 E 4S = 420 E 4S = 420
15 E 4S -2 100 N 3C +1 130 1
16 W 1NT = 90 W 1NT = 90
17 W 3NT = 400 W 3NT = 400
18 S 3NT -3 300 S 3NT -3 300
19 N 1NT +2 150 N PASS 4
20 S 4H +2 680 S 4S -2 200 13
IMPs 21 1