ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1
Home
Visit
SWAT
Tuk Jum สั่งมา
Open Room
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร จุลภา ปานหวาน
สรารุต พรานนท์สถิตย์
Closed Room
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
วนิดา เกตุสกุล ธนพร ริมหนองอ่าง
พิชญา เอี่ยมทราย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 4S -1 50 E 4H = 420 10
2 S 4S +1 650 S 4S -1 100 13
3 N 4S = 420 N 3S +1 170 6
4 N 5S -2 200 S 4Hx +1 990 15
5 W 4S +1 450 W 5S = 450
6 E 4C -1 100 N 3NT -3 150 6
IMPs 35 15