ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 1
โต๊ะ 3
Home Team
Visiting Team
SWAT
Tuk Jum สั่งมา
Open
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
N
W     E
S
จุลภา ปานหวาน
สรารุต พรานนท์สถิตย์
Closed
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
วนิดา เกตุสกุล
N
W     E
S
ธนพร ริมหนองอ่าง
พิชญา เอี่ยมทราย
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
E 4S -1
50
E 4H =
420 10
2
S 4S +1
650
S 4S -1
100 13
3
N 4S =
420
N 3S +1
170 6
4
N 5S -2
200
S 4Hx +1
990 15
5
W 4S +1
450
W 5S =
450
6
E 4C -1
100
N 3NT -3
150 6
Adjust
IMPs 35 15