ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
SWAT
CU+1
Open Room
ธนพร ริมหนองอ่าง
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล ภูวดล วิชิตพันธุ์
วนิดา เกตุสกุล
Closed Room
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
สรารุต พรานนท์สถิตย์ สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 E 2NT = 120 W 4S = 620 11
20 E 3S -2 200 E 4S -2 200
21 S 3NT = 600 S 3NT -2 200 13
22 W 4D -3 300 S 2S = 110 5
23 W 3C = 110 N PASS 3
24 E 2D +3 150 E 3NT +1 430 7
IMPs 36 3