ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
Tuk Jum สั่งมา
KKU Girls
Open Room
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
นรีรินทร์ โสระสิงห์ ปภาวรินทร์ โสดก
พิชญา เอี่ยมทราย
Closed Room
ลลิดา เจริญเขตร์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร จุลภา ปานหวาน
พรรณอร กงพะลี
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 W 1S +3 170 W 4S = 620 10
20 E 3S -2 200 E 3S -1 100 3
21 S 3NT = 600 S 3NT = 600
22 S 4S -1 50 S 3S = 140 5
23 W 2C = 90 S 3H -3 300 5
24 E 3D +1 130 W 3NT +2 460 8
IMPs 26 5