ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 4
โต๊ะ 4
Home Team
Visiting Team
Kasetsart University 1
Kasetsart University 2
Open
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
N
W     E
S
สุพิชญา แสงแก้ว
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Closed
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
N
W     E
S
สุธิตา อินทร์ศรีลา
สุภัสราพร นันทโชว์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
19
N 1H -1
50
W 4S +2
680 12
20
E 2S -2
200
N 3C -1
100 7
21
S 3NT =
600
S 3NT +1
630 1
22
S 4S -1
50
W 3H -3
300 8
23
S 2H +1
140
S 2H -1
100 6
24
E 2D +2
130
E 3NT +2
460 8
Adjust
IMPs 33 9