ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
Kasetsart University 1
Kasetsart University 2
Open Room
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์ สุพิชญา แสงแก้ว
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Closed Room
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร สุธิตา อินทร์ศรีลา
สุภัสราพร นันทโชว์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 N 1H -1 50 W 4S +2 680 12
20 E 2S -2 200 N 3C -1 100 7
21 S 3NT = 600 S 3NT +1 630 1
22 S 4S -1 50 W 3H -3 300 8
23 S 2H +1 140 S 2H -1 100 6
24 E 2D +2 130 E 3NT +2 460 8
IMPs 33 9