ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
Kasetsart University 1
DSS
Open Room
กรพินธุ์ อินทร์แนม
นพดล อุระโสภณ กนต์ธร ถนอมกลิ่น
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Closed Room
สิงหา เนียมสำเภา
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร สุธิตา อินทร์ศรีลา
วรินยุพา ภาระพงษ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 S 3S -1 50 S 3S -1 50
26 W 2H +1 140 W 2H +1 140
27 E 3D -2 100 S 2S -1 50 4
28 N 3H = 140 N 5Hx -4 1100 15
29 E 3NT -1 100 E 3S +2 200 7
30 E 5C = 400 W 4C +2 170 6
IMPs 26 6