ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
Kasetsart University 1
DSS
Open
กรพินธุ์ อินทร์แนม
นพดล อุระโสภณ
N
W     E
S
กนต์ธร ถนอมกลิ่น
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Closed
สิงหา เนียมสำเภา
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
N
W     E
S
สุธิตา อินทร์ศรีลา
วรินยุพา ภาระพงษ์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
S 3S -1
50
S 3S -1
50
26
W 2H +1
140
W 2H +1
140
27
E 3D -2
100
S 2S -1
50 4
28
N 3H =
140
N 5Hx -4
1100 15
29
E 3NT -1
100
E 3S +2
200 7
30
E 5C =
400
W 4C +2
170 6
Adjust
IMPs 26 6