ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
10 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

11 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมผู้จัดการทีม

12 พฤศจิกายน 2022 8:30-9:30

ทีมผสม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมผสม รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมผสม รอบที่ 5

13 พฤศจิกายน 2022 8:30-12:00

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง

14 พฤศจิกายน 2022 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

13:00-14:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 4

14:15-15:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 5

8:30-10:15

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมหญิง รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมหญิง รอบที่ 3