ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
19 พฤศจิกายน 2022 9:00-10:30

RR1 รอบที่ 1

10:40-12:10

RR1 รอบที่ 2

13:10-14:40

RR1 รอบที่ 3

14:50-16:20

RR1 รอบที่ 4

16:30-18:00

RR1 รอบที่ 5

20 พฤศจิกายน 2022 9:00-10:30

RR2 รอบที่ 1

10:40-12:10

RR2 รอบที่ 2

13:10-14:40

RR2 รอบที่ 3

14:50-16:20

RR2 รอบที่ 4

16:30-18:00

RR2 รอบที่ 5