ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
23 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมเจ้าหน้าที่

24 พฤศจิกายน 2022 13:00-16:00

อบรมผู้จัดการทีม

25 พฤศจิกายน 2022 8:30-10:15

ทีมผสม รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมผสม รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมผสม รอบที่ 3

26 พฤศจิกายน 2022 8:00-11:30

คู่ผสม

13:00-16:30

คู่ทั่วไป

13:00-16:30

คู่หญิง

27 พฤศจิกายน 2022 8:30-10:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมทั่วไป รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมทั่วไป รอบที่ 3

8:30-10:15

ทีมหญิง รอบที่ 1

10:30-12:15

ทีมหญิง รอบที่ 2

13:15-15:00

ทีมหญิง รอบที่ 3