ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 1

โต๊ะ A7
OPEN ROOM
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
ชุติมณฑน์ สองสีดา
ปริษา บัวใส
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
อนุศรา แก้วเกิด
ฐิตาภา บุญสม
ปาล์มมีลี่ ฮารง
ภัทรธิดา อินทะ
โต๊ะ A8
OPEN ROOM
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
CLOSED ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
เงินตรา จันทร์เหลา
พิมพิกา แก้วนคร
พัชราภา สัตตะพันธ์
โต๊ะ B9
OPEN ROOM
นลินรำไพ สุลัญชุปกร
สุทธิดา จันทะคุณ
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
ศุภิชฎา สาครเย็น
CLOSED ROOM
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
รมณ เช็ง
บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์
โต๊ะ B10
OPEN ROOM
ปณพร ฉุยเนย
ยวิษฐา เกตุแก้ว
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
กมลชนก แย้มพราย
CLOSED ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
วรรณลักษณ์ ไผ่ศักดิ์สิทธิ์
ชนิพร ยังไพบูลย์
จุลภา ปานหวาน
โต๊ะ C11
HOME TEAM
ยโสธร
VISIT TEAM
สุโขทัย
OPEN ROOM
ภิรมย์ ศรีษะคำ
วรนิษฐา พงษ์ภา
ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ
ณัฐมน โยธารัตน์
CLOSED ROOM
อนุธิดา ไกรกิจราษฎร์
สวรรยา ทองยืน
เปรมกมล กาลปักษ์
วรัชยา ยนตรดิษฐถาวร
โต๊ะ C12
OPEN ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
ศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์
กัญญาวีร์ จันทร์อุ่น
จรรยพร พันธ์ตะ
CLOSED ROOM
ณฐพร เพ็ชร์มุข
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
วราพร จู่ภิบาล