ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 2

โต๊ะ A7
OPEN ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
ฐิตาภา บุญสม
ปาล์มมีลี่ ฮารง
พัชราภา สัตตะพันธ์
CLOSED ROOM
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
กษิรา หวังคุณากร
โต๊ะ A8
OPEN ROOM
ปริษา บัวใส
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
ชุติมณฑน์ สองสีดา
CLOSED ROOM
พิมพิกา แก้วนคร
ภัทรธิดา อินทะ
อนุศรา แก้วเกิด
เงินตรา จันทร์เหลา
โต๊ะ B9
OPEN ROOM
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
ศุภิชฎา สาครเย็น
นลินรำไพ สุลัญชุปกร
ยวิษฐา เกตุแก้ว
CLOSED ROOM
รมณ เช็ง
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
จุลภา ปานหวาน
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
โต๊ะ B10
OPEN ROOM
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
วรรณลักษณ์ ไผ่ศักดิ์สิทธิ์
ชนิพร ยังไพบูลย์
บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์
CLOSED ROOM
ชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์
สุทธิดา จันทะคุณ
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
จิณัฐตา อู่อำพร
โต๊ะ C11
HOME TEAM
ภูเก็ต
VISIT TEAM
ยโสธร
OPEN ROOM
กัญญาวีร์ จันทร์อุ่น
เปรมกมล กาลปักษ์
สวรรยา ทองยืน
ศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์
CLOSED ROOM
ภิรมย์ ศรีษะคำ
วราพร จู่ภิบาล
ณฐพร เพ็ชร์มุข
ณัฐมน โยธารัตน์
โต๊ะ C12
OPEN ROOM
ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ
จรรยพร พันธ์ตะ
สุวิดา แสนสุดตา
วรนิษฐา พงษ์ภา
CLOSED ROOM
ฐิติวัลค์ ปานโต
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
เมวริน จำรัสแนว