ทีมหญิง รอบคัดเลือก รอบที่ 3

โต๊ะ A7
OPEN ROOM
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
เงินตรา จันทร์เหลา
พิมพิกา แก้วนคร
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
ปาล์มมีลี่ ฮารง
ฐิตาภา บุญสม
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
โต๊ะ A8
OPEN ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
ชุติมณฑน์ สองสีดา
ปริษา บัวใส
พัชราภา สัตตะพันธ์
CLOSED ROOM
อนุศรา แก้วเกิด
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
ภัทรธิดา อินทะ
โต๊ะ B9
OPEN ROOM
นลินรำไพ สุลัญชุปกร
จิณัฐตา อู่อำพร
ชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์
ศุภิชฎา สาครเย็น
CLOSED ROOM
ปณพร ฉุยเนย
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
รมณ เช็ง
กมลชนก แย้มพราย
โต๊ะ B10
OPEN ROOM
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
สุทธิดา จันทะคุณ
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
ยวิษฐา เกตุแก้ว
CLOSED ROOM
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
จุลภา ปานหวาน
บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์
โต๊ะ C11
HOME TEAM
ยโสธร
VISIT TEAM
สระแก้ว
OPEN ROOM
สวรรยา ทองยืน
จรรยพร พันธ์ตะ
สุวิดา แสนสุดตา
เปรมกมล กาลปักษ์
CLOSED ROOM
ฐิติวัลค์ ปานโต
ภิรมย์ ศรีษะคำ
ณัฐมน โยธารัตน์
เมวริน จำรัสแนว
โต๊ะ C12
OPEN ROOM
ศิวนันท์ เลิศพูนสวัสดิ์
วรัชยา ยนตรดิษฐถาวร
อนุธิดา ไกรกิจราษฎร์
พัณณิตา นาคาชล
CLOSED ROOM
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
กัญญาวีร์ จันทร์อุ่น
ณฐพร เพ็ชร์มุข
นิภาภัทร ปาลพันธุ์