ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 5
OPEN ROOM
นลินรำไพ สุลัญชุปกร
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
ศุภิชฎา สาครเย็น
CLOSED ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
รมณ เช็ง
จรรยพร พันธ์ตะ
โต๊ะ 6
OPEN ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
จุลภา ปานหวาน
CLOSED ROOM
เงินตรา จันทร์เหลา
ยวิษฐา เกตุแก้ว
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
พิมพิกา แก้วนคร
โต๊ะ 7
OPEN ROOM
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
สุทธิดา จันทะคุณ
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
ฐิตาภา บุญสม
ปาล์มมีลี่ ฮารง
บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์
โต๊ะ 8
OPEN ROOM
ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
วรนิษฐา พงษ์ภา
CLOSED ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
พัชราภา สัตตะพันธ์