ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 5
OPEN ROOM
สุวิดา แสนสุดตา
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
รมณ เช็ง
จรรยพร พันธ์ตะ
CLOSED ROOM
นลินรำไพ สุลัญชุปกร
ฐิติวัลค์ ปานโต
เมวริน จำรัสแนว
ศุภิชฎา สาครเย็น
โต๊ะ 6
OPEN ROOM
พิมพิกา แก้วนคร
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
จุลภา ปานหวาน
เงินตรา จันทร์เหลา
CLOSED ROOM
ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
ยวิษฐา เกตุแก้ว
โต๊ะ 7
OPEN ROOM
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
ฐิตาภา บุญสม
ปาล์มมีลี่ ฮารง
บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์
CLOSED ROOM
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
สุทธิดา จันทะคุณ
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
กษิรา หวังคุณากร
โต๊ะ 8
OPEN ROOM
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
วรนิษฐา พงษ์ภา
ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ
พัชราภา สัตตะพันธ์
CLOSED ROOM
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
พัชรินทร์ เสนคะ
ปรัชญานันท์ มหาโยธี
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม