ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

โต๊ะ A1
OPEN ROOM
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
CLOSED ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
จุลภา ปานหวาน
สุทธิดา จันทะคุณ
โต๊ะ A2
HOME TEAM
อุดรธานี
VISIT TEAM
SIT OUT
OPEN ROOM
CLOSED ROOM
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
กันติทัต ผลทวี
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
CLOSED ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
อภัสนันท์ รักทอง
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
ภูรินทร์ ศรีสุขโข
ภูวดล กาละพันธ์
จันทิมา ศรีเจริญ
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
CLOSED ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
กวิสรา พลหาญ
โต๊ะ C5
OPEN ROOM
ศิริมงคล สังกรม
นันทพัทธ์ บ่อคำ
ปาริฉ้ตร หล่องคำ
สุวิดา แสนสุดตา
CLOSED ROOM
ธนโชติ บุญมา
อนวัชร เกาะแก้ว
เมวริน จำรัสแนว
ภัณฑิรา สุขจ่าง
โต๊ะ C6
OPEN ROOM
ทรงพล รุ่งสว่าง
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
ปริษา บัวใส
CLOSED ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
โสภณัฐ พูลอ้น
อนุศรา แก้วเกิด
กษิรา หวังคุณากร