ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 2

โต๊ะ A1
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
ราชบุรี
OPEN ROOM
CLOSED ROOM
โต๊ะ A2
OPEN ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
พัชราภา สัตตะพันธ์
สุทธิดา จันทะคุณ
CLOSED ROOM
พัชรพล สารมานิตย์
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
พัชรินทร์ เสนคะ
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
ศิริพิชญ์ ไชยมงคล
CLOSED ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ภูวดล กาละพันธ์
กวิสรา พลหาญ
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี
เพ็ญพิชชา มาจันทร์
อภัสนันท์ รักทอง
CLOSED ROOM
ภูรินทร์ ศรีสุขโข
กันติทัต ผลทวี
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
โต๊ะ C5
OPEN ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
อนวัชร เกาะแก้ว
เมวริน จำรัสแนว
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
ศิริมงคล สังกรม
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
สุวิดา แสนสุดตา
โต๊ะ C6
OPEN ROOM
นันทพัทธ์ บ่อคำ
โสภณัฐ พูลอ้น
อนุศรา แก้วเกิด
ปาริฉ้ตร หล่องคำ
CLOSED ROOM
ทรงพล รุ่งสว่าง
ธนโชติ บุญมา
ภัณฑิรา สุขจ่าง
ปริษา บัวใส