ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 3

โต๊ะ A1
OPEN ROOM
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
พัชราภา สัตตะพันธ์
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
CLOSED ROOM
พัชรพล สารมานิตย์
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
จุลภา ปานหวาน
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
โต๊ะ A2
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
กำแพงเพชร
OPEN ROOM
CLOSED ROOM
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ปุญญากัญจน์ ปุญญเสวี
บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
CLOSED ROOM
ธัชพล เนียงไธสง
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
วรรณวิษา ตันตราชัย
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
ภูวดล กาละพันธ์
อนุรัตน์ หมันการ
กนกอร สุขดี
กวิสรา พลหาญ
CLOSED ROOM
กันติทัต ผลทวี
ณัฐพล ทิวงศ์
จันทิมา ศรีเจริญ
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
โต๊ะ C5
OPEN ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
โสภณัฐ พูลอ้น
อนุศรา แก้วเกิด
เมวริน จำรัสแนว
CLOSED ROOM
ทรงพล รุ่งสว่าง
ศิริมงคล สังกรม
สุวิดา แสนสุดตา
ปริษา บัวใส
โต๊ะ C6
OPEN ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
นันทพัทธ์ บ่อคำ
ปาริฉ้ตร หล่องคำ
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
ธนโชติ บุญมา
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
ภัณฑิรา สุขจ่าง