ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
โสภณัฐ พูลอ้น
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
อนุศรา แก้วเกิด
CLOSED ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ทรงพล รุ่งสว่าง
ปริษา บัวใส
สุทธิดา จันทะคุณ
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
เมวริน จำรัสแนว
CLOSED ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ศิริมงคล สังกรม
สุวิดา แสนสุดตา
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
โต๊ะ 3
OPEN ROOM
ภูวดล กาละพันธ์
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
กวิสรา พลหาญ
CLOSED ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
ณัฐพล ทิวงศ์
จันทิมา ศรีเจริญ
กษิรา หวังคุณากร
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
กันติทัต ผลทวี
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
พัชราภา สัตตะพันธ์
CLOSED ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
พัชรพล สารมานิตย์
น้ำเพชร น้อยสีเหลือง
อภัสนันท์ รักทอง