ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ทรงพล รุ่งสว่าง
ปริษา บัวใส
สุทธิดา จันทะคุณ
CLOSED ROOM
โสภณัฐ พูลอ้น
วิธวินท์ วทานียเวช
สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ
อนุศรา แก้วเกิด
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
อนวัชร เกาะแก้ว
เมวริน จำรัสแนว
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
CLOSED ROOM
ศิริมงคล สังกรม
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
สุวิดา แสนสุดตา
โต๊ะ 3
OPEN ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
ณัฐพล ทิวงศ์
จันทิมา ศรีเจริญ
กษิรา หวังคุณากร
CLOSED ROOM
ภูวดล กาละพันธ์
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
กวิสรา พลหาญ
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
พัชราภา สัตตะพันธ์
อภัสนันท์ รักทอง
CLOSED ROOM
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
กันติทัต ผลทวี
ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
พัชรินทร์ เสนคะ