ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
ภูดิศ โคมบัว
ภฤศ ศรีกาญจนา
รมณ เช็ง
สุทธิดา จันทะคุณ
CLOSED ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
รักษณ คงศัตรา
สิริภัสสร จิตตริยพงศ์
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
พลกฤต จินดากูล
ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม
พัชรินทร์ เสนคะ
CLOSED ROOM
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
พัชราภา สัตตะพันธ์
กษิรา หวังคุณากร