ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 1

โต๊ะ A1
OPEN ROOM
รักษณ คงศัตรา
กันติทัต ผลทวี
พีรพัฒน์ รักษารัตน์
ภูดิศ โคมบัว
CLOSED ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
นันทววัฒน์ เพ่งกิจ
โต๊ะ A2
OPEN ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ภูริชา หนองหารพิทักษ์
ภูวริศ ลีวีระพันธุ์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
CLOSED ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
ภฤศ ศรีกาญจนา
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
ศิริมงคล สังกรม
ทินกร สาระพงษ์
จันทิมา ศรีเจริญ
CLOSED ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
ภูวดล กาละพันธ์
กวิสรา พลหาญ
วรากร สาระพงษ์
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
กิตติพงศ์ ชนะยุทธ
เสฎฐวุฒิ จุมวรรณา
จิรพัฒน์ พวงศิลป์
ณธรรศ บุญณรงค์
CLOSED ROOM
ธนภรณ์ พูมละ
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
พิมพ์อัปสร เสือสุด
โต๊ะ C5
OPEN ROOM
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
พัชรพล สารมานิตย์
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
วิไลพร นวลงาม
CLOSED ROOM
พีรวิชญ์ จำปี
นภสร ดีงาม
ณัฐวดี บุญมี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
โต๊ะ C6
HOME TEAM
นราธิวาส
VISIT TEAM
SIT OUT
OPEN ROOM
CLOSED ROOM