ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 2

โต๊ะ A1
OPEN ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
ภฤศ ศรีกาญจนา
CLOSED ROOM
รักษณ คงศัตรา
ภูริชา หนองหารพิทักษ์
ภูวริศ ลีวีระพันธุ์
ภูดิศ โคมบัว
โต๊ะ A2
HOME TEAM
กระบี่
VISIT TEAM
ระยอง
OPEN ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
นันทววัฒน์ เพ่งกิจ
CLOSED ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
กันติทัต ผลทวี
พีรพัฒน์ รักษารัตน์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
ธนภรณ์ พูมละ
ภูวดล กาละพันธ์
กวิสรา พลหาญ
พิมพ์อัปสร เสือสุด
CLOSED ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
เสฎฐวุฒิ จุมวรรณา
จิรพัฒน์ พวงศิลป์
จันทิมา ศรีเจริญ
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
วรากร สาระพงษ์
CLOSED ROOM
กิตติพงศ์ ชนะยุทธ
ศิริมงคล สังกรม
ทินกร สาระพงษ์
ณธรรศ บุญณรงค์
โต๊ะ C5
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
สุโขทัย
OPEN ROOM
CLOSED ROOM
โต๊ะ C6
OPEN ROOM
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
วรพล แมงทอง
จิรายุส พันคำ
พัชรพล สารมานิตย์
CLOSED ROOM
พลกฤต จินดากูล
พีรวิชญ์ จำปี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
ศิรสิทธิ์ หวังคุณากร