ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก รอบที่ 3

โต๊ะ A1
OPEN ROOM
รักษณ คงศัตรา
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
ภูดิศ โคมบัว
CLOSED ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล
ชิวานนท์ อินทวงษ์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
โต๊ะ A2
OPEN ROOM
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
กันติทัต ผลทวี
พีรพัฒน์ รักษารัตน์
ภฤศ ศรีกาญจนา
CLOSED ROOM
ธนกฤต บุตรเสวก
ภูริชา หนองหารพิทักษ์
ภูวริศ ลีวีระพันธุ์
นันทววัฒน์ เพ่งกิจ
โต๊ะ B3
OPEN ROOM
ณัฐพล ทิวงศ์
ธนกร อินทร์รจนา
กิตติพงศ์ ชนะยุทธ
จันทิมา ศรีเจริญ
CLOSED ROOM
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
ภูวดล กาละพันธ์
กวิสรา พลหาญ
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
โต๊ะ B4
OPEN ROOM
ธนภรณ์ พูมละ
ศิริมงคล สังกรม
ทินกร สาระพงษ์
พิมพ์อัปสร เสือสุด
CLOSED ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
เสฎฐวุฒิ จุมวรรณา
จิรพัฒน์ พวงศิลป์
วรากร สาระพงษ์
โต๊ะ C5
OPEN ROOM
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
วรพล แมงทอง
จิรายุส พันคำ
วิไลพร นวลงาม
CLOSED ROOM
พลกฤต จินดากูล
นภสร ดีงาม
ณัฐวดี บุญมี
ศิรสิทธิ์ หวังคุณากร
โต๊ะ C6
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
อุดรธานี
OPEN ROOM
CLOSED ROOM