ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
อนวัชร เกาะแก้ว
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
ศิริมงคล สังกรม
CLOSED ROOM
รักษณ คงศัตรา
วรากร สาระพงษ์
ทินกร สาระพงษ์
ภูดิศ โคมบัว
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
จันทิมา ศรีเจริญ
วิไลพร นวลงาม
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
ณัฐพล ทิวงศ์
CLOSED ROOM
นภสร ดีงาม
กวิสรา พลหาญ
ภูวดล กาละพันธ์
ณัฐวดี บุญมี
โต๊ะ 3
OPEN ROOM
วรพล แมงทอง
ณธรรศ บุญณรงค์
กิตติพงศ์ ชนะยุทธ
จิรายุส พันคำ
CLOSED ROOM
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
พลกฤต จินดากูล
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
สิรภพ แสงเถื่อน
พีรวิชญ์ จำปี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
ชินธีร์ สายสิทธิ์
CLOSED ROOM
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
พัชรพล สารมานิตย์