ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
รักษณ คงศัตรา
ศิริมงคล สังกรม
อนวัชร เกาะแก้ว
ภูดิศ โคมบัว
CLOSED ROOM
ทินกร สาระพงษ์
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
วรากร สาระพงษ์
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
ณัฐพล ทิวงศ์
จันทิมา ศรีเจริญ
วิไลพร นวลงาม
CLOSED ROOM
กวิสรา พลหาญ
นภสร ดีงาม
ณัฐวดี บุญมี
ภูวดล กาละพันธ์
โต๊ะ 3
OPEN ROOM
กิตติพงศ์ ชนะยุทธ
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
พลกฤต จินดากูล
ณธรรศ บุญณรงค์
CLOSED ROOM
วรพล แมงทอง
ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช
ศิรวิชญ์ เจริญศรี
จิรายุส พันคำ
โต๊ะ 4
OPEN ROOM
พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
พัชรพล สารมานิตย์
CLOSED ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
พีรวิชญ์ จำปี
ธนภัทร โพธิ์สิงห์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์