ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
วิไลพร นวลงาม
CLOSED ROOM
รักษณ คงศัตรา
นภสร ดีงาม
ณัฐวดี บุญมี
ภูดิศ โคมบัว
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
พลกฤต จินดากูล
ชินธีร์ สายสิทธิ์
สิรภพ แสงเถื่อน
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล
CLOSED ROOM
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
วรพล แมงทอง
จิรายุส พันคำ
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์