ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
OPEN ROOM
รักษณ คงศัตรา
นภสร ดีงาม
ณัฐวดี บุญมี
ภูดิศ โคมบัว
CLOSED ROOM
ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง
วิธวินท์ วทานียเวช
ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ
วิไลพร นวลงาม
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
สิรภพ แสงเถื่อน
วรพล แมงทอง
จิรายุส พันคำ
ชินธีร์ สายสิทธิ์
CLOSED ROOM
พลกฤต จินดากูล
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล