ทีมหญิง รอบคัดเลือก 12 ทีม

1

นราธิวาส

กษิรา หวังคุณากร

ฐิตาภา บุญสม

ทักษิณารัตน์ กุนเสน

ปาล์มมีลี่ ฮารง

สุทธิดา ไข่มุกข์

ไหมแพรวา ฟ้าคุ้ม

2

สมุทรปราการ

เงินตรา จันทร์เหลา

ฐิตารีย์ เทอดไพรสันต์

บุณยวีร์ เชยชื่นกลิ่น

พิชญาภัค สวนลำใย

พิมพิกา แก้วนคร

เพ็ญพิชชา มาจันทร์

3

อุดรธานี

น้ำเพชร น้อยสีเหลือง

ปรัชญานันท์ มหาโยธี

พัชราภา สัตตะพันธ์

พัชรินทร์ เสนคะ

4

นครสวรรค์

ชุติมณฑน์ สองสีดา

ปริษา บัวใส

พอเพียง กล่ำเพียร

พิชญาภัค จันทร์ฤทธิ์

ภัทรธิดา อินทะ

อนุศรา แก้วเกิด

5

กรุงเทพมหานคร

นลินรำไพ สุลัญชุปกร

พิณทิพปภา สุลัญชุปกร

รมณ เช็ง

เวณิส เลณบุรี

ศุภิชฎา สาครเย็น

สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์

6

กาญจนบุรี

กมลชนก แย้มพราย

จิณัฐตา อู่อำพร

ชนิพร ยังไพบูลย์

ชลดา ศรีพงษ์สุทธิ์

ปณพร ฉุยเนย

วรรณลักษณ์ ไผ่ศักดิ์สิทธิ์

7

ราชบุรี

จุลภา ปานหวาน

ชัชชารีย์ ภู่ระหงษ์

นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล

ยวิษฐา เกตุแก้ว

รมิดา ระดมกิจ

สุพิชชา อินทสร

8

กำแพงเพชร

บุญพิศุทธ์ จิตตริยพงศ์

สิริภัสสร จิตตริยพงศ์

สุทธิดา จันทะคุณ

สุริวิภา จันทร์ว่องกิจ

9

ยโสธร

กฤตติยากร ลาลุน

กาญจน์ณัฏฐา แสนเสริม

ณัฐมน โยธารัตน์

เปรมกมล กาลปักษ์

ภิรมย์ ศรีษะคำ

สวรรยา ทองยืน

10

สระแก้ว

จรรยพร พันธ์ตะ

ฐิติวัลค์ ปานโต

เมวริน จำรัสแนว

สุวิดา แสนสุดตา

อรอนงค์ ฝางคำ

อลิษา จันดาหาร

11

ภูเก็ต

กัญญาวีร์ จันทร์อุ่น

ณฐพร เพ็ชร์มุข

พัณณิตา นาคาชล

วราพร จู่ภิบาล

ศินันรัตน์ เลิศพูนสวัสดิ์

ศิวนันท์ เลิศพูนสวัสดิ์

12

สุโขทัย

ฑิฆัมพร ก้อนเกตุ

นิภาภัทร ปาลพันธุ์

พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม

วรนิษฐา พงษ์ภา

วรัชยา ยนตรดิษฐถาวร

อนุธิดา ไกรกิจราษฎร์