ทีมทั่วไป รอบคัดเลือก 12 ทีม

1

กำแพงเพชร

ชิวานนท์ อินทวงษ์

ทัพพ์เทพ ฤกษ์ดีทวีกุล

ภูดิศ โคมบัว

รักษณ คงศัตรา

วิธวินท์ วทานียเวช

ศิทธาวัชร์ ตรีสุทธาชีพ

2

ระยอง

ชัยภัทร ศรีสุทธิ์

ชินธีร์ สายสิทธิ์

ไนล์นที สายสิทธิ์

ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์

สิรภพ แสงเถื่อน

สุรชัช ศรีสุทธิ์

3

กรุงเทพมหานคร

ณภัทร ภูริพัฒน์

พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย

ภฤศ ศรีกาญจนา

ภูริชา หนองหารพิทักษ์

ภูวริศ ลีวีระพันธุ์

วีร์ เลณบุรี

4

กระบี่

กันติทัต ผลทวี

ธนกฤต บุตรเสวก

นราวิทย์ เพ็ชรทิพย์

นันทววัฒน์ เพ่งกิจ

พีรพัฒน์ รักษารัตน์

สราภิวัฒน์ สังข์ช่วย

5

อำนาจเจริญ

กวิสรา พลหาญ

จันทิมา ศรีเจริญ

ชาญวิทย์ พิมพารัตน์

ณัฐพล ทิวงศ์

ภูวดล กาละพันธ์

ศิริพิชญ์ ไชยมงคล

6

ราชบุรี

กิตติพงศ์ ชนะยุทธ

ณธรรศ บุญณรงค์

ธนกร อินทร์รจนา

บรรณพล จิตรปราณี

ศักดิ์อิทธิ์ สถิตย์ตันติเวช

ศิรวิชญ์ เจริญศรี

7

นครสวรรค์

จิรพัฒน์ พวงศิลป์

จุฬาธร บุญทูล

ณัฐวุฒิ ทองสังข์

ธนภรณ์ พูมละ

พิมพ์อัปสร เสือสุด

เสฎฐวุฒิ จุมวรรณา

8

สระแก้ว

ทินกร สาระพงษ์

วรากร สาระพงษ์

ศิริมงคล สังกรม

อนวัชร เกาะแก้ว

9

สุโขทัย

ณัฐวดี บุญมี

ทิพเนตร จันทร์ทุ่ง

นภสร ดีงาม

ภัทราพร มิ่งกลิ่น

รัตนศักดิ์ จัดการ

วิไลพร นวลงาม

10

นราธิวาส

จิรายุส พันคำ

นรวิชญ์ ธนสมบัติมงคล

ปัณณวัฒน์ อ่องสกุล

พลกฤต จินดากูล

วรพล แมงทอง

ศิรสิทธิ์ หวังคุณากร

11

SIT OUT

12

อุดรธานี

กิตติพงศ์ ยางชุม

ธนภัทร โพธิ์สิงห์

พัชรพล สารมานิตย์

พีรวิชญ์ จำปี

พีระพัฒน์ พิกุลรัตน์