กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ ทีมผสม รอบคัดเลือก รอบที่ 1
Home
Visit
กรุงเทพมหานคร
กระบี่
Open Room
พีรวุฒิ เวชจันทรฉาย
กันติทัต ผลทวี ชุติกาญจน์พัฒห์ สุทธินวล
สุชาดา โฆษะวิสุทธิ์
Closed Room
ธนกฤต บุตรเสวก
ภฤศ ศรีกาญจนา รมณ เช็ง
อภัสนันท์ รักทอง
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 3D +1 130 W 1NT -1 50 5
2 S 2H +2 170 S 2H +1 140 1
3 E 4S +1 650 E 3S = 140 11
4 E 3S -1 100 W 3S -1 100
5 E 3NT = 400 E 3NT = 400
6 N 3H +1 170 N 4H = 420 6
7 S 4D = 130 N 3D +1 130
8 N 5H +1 480 N 4H +3 510 1
IMPs 1 23